Sabir Rüstəmxanlı: “Ola bil­sin ki, kim­lər­sə giz­lin şə­kil­də da­yı­la­rı­nı mü­da­fiə edir”

Er­mə­ni so­si­olo­qu, “So­si­ometr” mər­kə­zi­nin rəh­bə­ri Aqa­ron Adı­bek­yan Er­mə­nis­tan mət­bu­atı­na açıq­la­ma­sın­da öl­kə­də­ki ic­ti­mai-si­ya­si və­ziy­yə­tə mü­na­si­bət bi­li­di­rib və ha­ki­miy­yə­ti tən­qid edib. Am­ma o, na­ra­hat­lı­ğa əsas gör­mə­yib. Qeyd edib ki, nə qə­dər ki, Azər­bay­can ha­ki­miy­yə­tin­də da­mar­la­rın­dan er­mə­ni qa­nı axan­lar təm­sil olu­nur­lar, na­ra­hat­lı­ğa əsas yox­dur. Aqa­ron Adı­bek­yan de­yib: “Azər­bay­can­da son par­la­ment seç­ki­lə­rin­dən son­ra er­mə­ni­lə­rin xey­ri­nə irə­li­lə­yiş­lə­rin ola­ca­ğı göz­lə­ni­lir. Bəl­kə də ar­tıq bu cür irə­li­lə­yiş­lər var. O mə­na­da ki, qon­şu öl­kə­nin yük­sək eşe­lo­nun­da hər 5 nə­fər­dən bi­ri mən­şə­cə giz­li er­mə­ni­dir və ya er­mə­ni qa­dın­la ni­kah­da­dır. De­mə­li, biz er­mə­ni­lər “matryoş­ka” ki­mi on­la­rın için­də giz­lən­mi­şik. Bu­na gö­rə də hər han­sı irə­li­lə­yi­şə ümid bəs­lə­mək olar”.

Azər­bay­can ha­ki­miy­yə­tin­də təm­sil olu­nan şəxslər­dən kim­lə­rin er­mə­ni­lər­lə qo­hum­luq əla­qə­lə­ri­nin ol­du­ğu çox­la­rı­na bəl­li­dir. Bu ba­rə­də mət­bu­at­da də­fə­lər­lə qeyd olu­nub. Tək­rar­la­ma­ğa eh­ti­yac gör­mü­rük.

Aqa­ron Adı­bek­ya­nın açıq­la­ma­sı­na mü­na­si­bə­ti­ni öy­rən­di­yi­miz mil­lət və­ki­li, Və­tən­daş Həm­rəy­li­yi Par­ti­ya­sı­nın səd­ri Sa­bir Rüs­təm­xan­lı “Öl­kə”yə açıq­la­ma­sın­da er­mə­ni so­si­lo­qu­nun fi­kir­lə­ri­lə ra­zı­laş­dı­ğı­nı bil­dir­di: “Azər­bay­can ha­ki­miy­yə­tin­də, rəh­bər­lik­də qa­nı er­mən qa­nı­na bu­laş­mış mə­mur­lar ki­fa­yət qə­dər­dir. Am­ma on­lar Azər­bay­ca­nın ma­raq­la­rı­nı qo­yub er­mə­ni ma­raq­la­rı­na xid­mət edə bil­məz­lər. Ola bil­sin ki, kim­lər­sə giz­lin şə­kil­də da­yı­la­rı­nı mü­da­fiə edir. Er­mə­nis­ta­nın özün­də də dam­lar­la­rın­dan türk qa­nı axan­lar ki­fa­yət qə­dər­dir. Bi­zim be­li­miz­dən gə­lən er­mə­ni öv­lad­la­rı var. On­la­ra cə­sa­rət, igid­lik ve­rən də məhz da­mar­la­rın­da­kı türk qa­nı­dır. Am­ma bu­nun qar­şı­sı­nı al­maq müm­kün de­yil. Bu gün bü­tün dün­ya­da qan qa­rı­şıq­lı­ğı var. Kim özü­nü han­sı mil­lət­dən he­sab edir­sə, onu elə hə­min mil­lə­tin nü­ma­yən­də­si ki­mi qə­bul et­mək la­zım­dır”.

 

RA­MİL
“Ölkə” qəzeti

Comments are closed.