l Ümumi müddəalar.

 

l.1 Milli Şura siyasətçilərin, ziyalıların, ictimai xadimlərin və gənc fəalların yaratdığı ictimai birlikdir.

 

l.2 Milli Şura Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına,beynəlxalq hüquqi normalara və bu əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.

                                                   

                                                 ll Milli Şuranın tərkibi.

 

ll.1 Milli Şuranın tərkibi təsisçilərdən və bu Əsasnaməyə uygun qəbul ediən üzvlərdən  ibarətdir.

 

 

ll.2 Milli Şura özünün bütün üzvlərinin 50%+1 nəfərin səsi ilə yeni üzvlər qəbul edə və üzvləri xaric edə bilər.

 

                                                      lll Strukturu və fəaliyyət qaydası.

 

lll.1 Milli Şuranın ali orqanı 2 həftədə 1 dəfədən az olmayaraq keçirilən sessiyadır.

 

lll.2 Milli Şura sessiyası üzvlərin 50%+1 nəfər iştirak etdikdə səlahiyyətlidir

 

İİİ.3 Millı Şura qərarlarını (Əsasnamənin İİ.2-ci bəndi istisna olmaqla) sadə səs çoxluğu ilə qəbul edir.

 

İİİ.4 Milli Şura fəaliyətini təşkil etmək məqsədi ilə öz sədrini seçir, komissiyalar və komitələr  yaradır.

 

lll.5 Sədr  Milli Şuranın iclaslarını aparır,Milli Şuranın qərarları çərçivəsində Milli Şuranı təmsil edir, sessiyalararası dövrdə Milli Şuranın fəaliyyətini əlaqələndirir.

 

lll.6  Millı Şuranın fəaliyətini təşkil etmək məqsədi ilə sədr  muvafiq işçi orqanlar –  icra aparatı və məşvərət şurası yarada bilər.

 

lll.7 Milli Şuranın sədri öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə o, səlahiyyətlərini növbəti sessiyaya qədər  Milli Şuranın üzvlərindən birinə həvalə edə bilər. 

Comments are closed.